foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
PL - Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipkana rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie. ____________________________ ENG - The Ireneusz Ślipek Association for Polish-Jewish Dialogue in Warta. Read More...

Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka

na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie

Język / Language

REGULAMIN STOWARZYSZENIA im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie" (zwane dalej: "Stowarzyszeniem").
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i cały świat.
 3. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warckim Centrum Kultury: ul. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 4. Członkami założycielami Stowarzyszenia są:
  • Adriana Dzieran. PESEL:XXXXX, seria  i numer dowodu osobistego: XXXXX,
  • Włodzimierz Dzieran, PESEL: XXXXX, seria  i numer dowodu osobistego: XXXXX,
  • Beata Łuczak. PESEL: XXXXX, seria  i numer dowodu osobistego: XXXXX,
  • Piotr Łuczak, PESEL: XXXXX, seria  i numer dowodu osobistego: XXXXX
  • Zbigniew Talaga, PESEL XXXXX, seria  i numer dowodu osobistego: XXXXX.

Przedstawicielem Stowarzyszenia upoważnionym do składania oświadczeń woli wobec wszelkich stron trzecich i reprezentującym stowarzyszenie na zewnątrz jest Zbigniew Talaga legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze XXXXX, zamieszkały XXXXX.

 1. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony. Działania Stowarzyszenia oparte są na przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 ze zm.) i niniejszym regulaminie.
 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.
 3. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, dobrowolnych datków, darowizn od osób prawnych i fizycznych z Polski i innych krajów świata oraz ze środków pozyskiwanych od organów i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Cele Stowarzyszenia obejmują:
  • Nawiązanie i kontynuację przyjaznego dialogu między społecznością Miasta i Gminy Warta oraz społecznościami żydowskimi zamieszkującymi Rzeczpospolitą Polską i różne części świata.
  • Działanie na rzecz zachowania i konserwacji cmentarza żydowskiego w Warcie oraz gromadzenie środków na jego bieżące utrzymanie.
  • Popularyzowanie wiedzy o polskich i żydowskich korzeniach społecznych w tym o tradycjach, wyznaniach i wzajemnym wkładzie społeczności polskiej i żydowskiej w zachowanie i utrzymanie tradycji obu narodów.
  • Promowanie wzajemnie przyjaznych postaw ludzi różnych narodowości wyznań.
  • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i osobistych doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami.
 5. Stowarzyszenie organizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie spotkań, konkursów, prac, prelekcji, koncertów i innych imprez oraz wydarzeń zmierzających do nawiązywania i utrzymywania przyjaznych stosunków między członkami i instytucjami społeczności polskich i żydowskich;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej w różnorodnych formach adresowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi o podobnych celach działania;
  • występowanie z wnioskami i opiniami do wszelkich właściwych organów administracji i instytucji w przypadkach, które Stowarzyszenie uzna za stosowne i korzystne dla realizacji jego celów;
  • gromadzenie środków umożliwiających realizację celów Stowarzyszenia;
  • wspieranie działań w każdym zakresie zgodnych z celami Stowarzyszenia;
  • inne działania wspierające realizację celów Stowarzyszenia.
 6. Organem Stowarzyszenia podejmującym wszelkie decyzje dotyczące realizacji celów Stowarzyszenia i jego bieżących działań jest zgromadzenie przedstawicieli Stowarzyszenia. Jedynie decyzje tego organu podjęte jednomyślnie są obowiązujące.